Codi Ètic 2020-01-15T16:35:46+00:00

CODI ÈTIC O DE CONDUCTA

Sumari

 • I. Introducció.
 • II. Compromís de l’Empresa.
 • III. Àmbit d’aplicació.
 • IV. Manual de Bones Pràctiques.
  • I. Principis Ètics Generals
   • A. Igualtat d’oportunitats i no discriminació
   • B. Respecte a les persones
   • C. Seguretat i salut
   • D. Prohibició a rebre contraprestacions
   • E. Pràctiques responsables i no competència
   • F.Protecció del medi ambient
  • II. Relacions externes
   • A. Relaciones ama proveedores
   • B. Relacions amb clients
   • C. Relacions amb competidors
   • D. Relacions amb l’Administració pública
  • III. Bústia Ètica
 • V. Compliment del Codi Ètic o de Conducta.

I. INTRODUCCIÓ

A conseqüència de les disposicions contingudes a l’article 31 bis del Codi Penal relatives a la figura del Pla de Prevenció de Delictes Penals (Compliance) VERTIX, S.A.U. elabora el present Codi Ètic o de Conducta (d’ara endavant, el Codi).
Aquest té per objecte destacar quines són les normes internes de l’Empresa que es consideren essencials o bàsiques per al seu bon funcionament, pretenent d’aquesta manera afavorir una cultura ètica en l’Empresa d’acord amb la normativa contemplada. Aquest Codi és un complement addicional, mai contradictori, al ja disposat per les respectives normes legals vigents. Han de ser considerats com a principis reguladors: el principi de bona fe laboral, el principi de proporcionalitat, així com el respecte a les lleis, els drets i les obligacions que aquestes reconeixen.
El Codi Ètic o de Conducta tindrà per tant un caràcter vinculant i d’obligat compliment sobre tots els membres de l’Empresa.
Per tal de vetllar per la seva integritat i efectiva aplicació, en determinats casos, també podrà demanar-se el seu compliment, no només als membres de l’Empresa sinó també als proveïdors i contractistes amb els que es tingui relació.
El seu incompliment pot implicar l’aplicació de les mesures legals pertinents. Es considera com un deure ineludible de tot membre de l’Empresa protegir i defensar el compliment del present Codi utilitzant, en el cas necessari, la bústia ètica o “bàner”, o la comunicació immediata al Comitè de Seguiment, en casos en que es sospiti o es conegui la seva desobediència.

II. COMPROMÍS DE L’EMPRESA

Per a donar compliment al que es disposa pel citat precepte, l’Empresa es compromet a respectar les normes legals íntegrament, a vetllar pel seu compliment, perseguir les seves vulneracions i col·laborar amb la Justícia si fos necessari.
Per aconseguir-ho s’elabora el present Codi Ètic o de Conducta, que és una guia de referència per a desenvolupar les conductes adequades en el desenvolupament de les activitats de l’Empresa.
Totes aquestes conductes hauran de ser respectades per tots els membres de VERTIX, S.A.U., així com els nostres col·laboradors habituals.
El present Codi Ètic o de Conducta plasma els valors de VERTIX, S.A.U. basats en la qualitat, la integritat, el desenvolupament professional, la igualtat d’oportunitats, etc. Per aquesta raó, el compromís ha de complir-se per part de tots els treballadors, directius i administradors, reflectint la bona conducta de l’Empresa.

III.  ÀMBIT D’APLICACIÓ

El present Codi Conducta és aplicable als membres dels òrgans d’administració i a tots els empleats de VERTIX, S.A.U. i altres societats del grup immobiliari.Totes les persones subjectes al Codi tenen l’obligació de conèixer-lo i complir-lo, així com col·laborar per a facilitar la implementació d’aquest.
El Codi serà notificat a través de correu electrònic a tots els empleats i directius de VERTIX, S.A.U. els qui hauran d’assumir el seu compliment.

IV. MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES

I. PRINCIPIS ÈTICS GENERALS
 • A. Igualtat d’oportunitats i no discriminació
  VERTIX, S.A.U. promou el desenvolupament professional i personal de tots els seus empleats, assegurant la igualtat d’oportunitats a través de les seves polítiques d’actuació. No accepta cap mena de discriminació en l’àmbit laboral o professional per motius d’edat, raça, color, sexe, religió, origen social o discapacitat. La selecció i promoció dels empleats de VERTIX, S.A.U. es fonamenta en les competències i l’acompliment de les funcions professionals, i en els criteris de mèrit i capacitat definits en els requisits del lloc de treball. Les persones que exerceixen càrrecs de direcció han d’actuar com a facilitadors del desenvolupament professional dels seus col·laboradors, de manera que es propiciï el seu creixement professional en l’Empresa.
  L’Empresa no tolera la discriminació a cap dels membres d’aquesta per raó de raça, religió, color, sexe, edat, estat civil, nacionalitat, orientació sexual o discapacitat. Per això, l’Empresa es compromet a no dur a terme actes de discriminació il·legal en qualsevol àmbit del treball des de la contractació fins als acomiadaments, o qualsevol altra condició de l’ocupació o desenvolupament professional. En tot moment es complirà de forma estricta les normes legals, tant per a la contractació de ciutadans nacionals com estrangers.
  Així mateix, no es tolera l’ús d’injúries discriminatòries, bromes o conductes que pugui estimular un entorn laborable ofensiu o hostil. En el cas d’existir algun indici sobre aquesta matèria, l’Empresa adoptarà les mesures adequades per trobar l’origen del problema i evitar-ne la repetició.
 • B. Respecte a les persones
  En tots els nivells professionals dins de la Societat es promouen unes relacions basades en el respecte per a aconseguir un bon ambient laboral. Per tant, queda prohibit tot tipus d’abús, assetjament, falta de respecte, intimidació i agressió física o psicològica en tots els nivells professionals.
  Assetjament sexual. 
  Es prohibeix qualsevol forma d’assetjament en el treball, ja sigui sexual o per qualsevol altre motiu. Per això, amb la condició de protegir als qui poguessin patir-ho, en el moment en què es denunciï, ja sigui per la persona afectada o per qui tingués coneixement d’aquest fet, s’adoptaran per part de l’Empresa, amb caràcter immediat, les mesures de tota índole, per a evitar que pugui continuar donant-se aquesta situació.
  A aquest efecte, a la web de l’Empresa s’ha instal·lat una Bústia ètica per a facilitar la denúncia de qualsevol fet d’aquesta naturalesa que pugui ocórrer.
  Les mesures contra d’assetjament, abús o discriminació s’investigaran de manera immediata i mantindran la més estricta confidencialitat als efectes de preservar la intimitat i els drets de la possible víctima.
  Qualsevol denúncia falsa sobre això donarà lloc a la corresponent sanció disciplinària d’acord amb l’assenyalat per la normativa laboral i penal.
  Mobbing o assetjament laboral.
  L’assetjament psicològic o assetjament laboral és definit com aquella “situació en la qual una persona exerceix una violència psicològica extrema, de forma sistemàtica i recurrent i durant un temps prolongat sobre una altra persona o persones en el lloc de treball amb la finalitat de destruir les xarxes de comunicació de la víctima o víctimes, destruir la seva reputació, pertorbar l’exercici de la feina i aconseguir que finalment aquesta persona o persones acabin abandonant el lloc de treball”. L’assetjament que pot existir dins l’Empresa es pot catalogar a tres nivells:
  · Assetjament descendent: el que es practica per part de la persona que ocupa un càrrec jeràrquicament superior.
  ·  Assetjament horitzontal: el que es practica per part d’un empleat que gaudeix del mateix nivell professional i situació en l’escala de l’Empresa.
  · Assetjament ascendent: el que es practica per l’empleat subordinat contra el seu superior.
  Davant d’una situació d’assetjament psicològic o assetjament laboral la suposada víctima ha de dur a terme la denúncia utilitzant la Bústia Ètica o acudir al superior de l’assetjador..
  Una vegada denunciat el suposat assetjament laboral, hauran d’adoptar-se les mesures necessàries per a evitar la reincidència d’aquest delicte.
  Tota conducta realitzada per qualsevol membre de l’Empresa que pugui donar lloc a una sospita fonamentada de l’existència de qualssevol dels delictes abans anomenats haurà de ser comunicada de forma immediata a l’Òrgan d’Administració o utilitzar la Bústia Ètica.
 • C. Seguretat i salut
  VERTIX, S.A.U. pretén eliminar els perills identificats en els llocs de treball. Per això es compromet a complir estrictament totes les lleis relatives a la salut, seguretat i medi ambient que puguin afectar els membres de l’Empresa. Per a promoure-ho, s’exigeix el compliment del Pla de Prevenció de Riscos Laborals.
  El personal de l’Empresa és responsable de prendre les mesures necessàries per a la prevenció d’accidents i notificar al departament de Recursos Humans en cas de detectar aquelles condicions anormals sobre el funcionament, especialment sobre aquelles en les quals recaigui un especial risc.
  El Pla de Prevenció de Riscos Laborals preveu un pla d’execució de totes aquelles mesures d’actuació davant de diferents situacions d’accidents susceptibles de ser produïts, així com les persones responsables en cada cas a les quals s’hauran d’obeir i comunicar l’estat d’emergència.
 • D. Prohibició de rebre contraprestacions
  VERTIX, S.A.U. promou la transparència i la igualtat atès que són valors essencials per a generar confiança, tant des d’un punt de vista intern com extern, per aquest motiu quan els treballadors rebin regals que no es considerin detalls insignificants, hauran de comunicar-ho al Compliance officer.
 • E. Pràctiques Responsables i no competència
  Tots els treballadors de VERTIX, S.A.U. han de complir amb la legislació vigent i amb la normativa interna de la Societat. L’aplicació del Codi mai suposarà l’incompliment de les disposicions legals vigents.
  També tenen l’obligació de complir els procediments propis de l’Empresa i les instruccions que puguin aprovar-se en el seu desenvolupament.
  VERTIX, S.A.U. posarà els mitjans necessaris perquè cadascun dels seus empleats conegui i comprengui la normativa interna i externa necessària pel bon funcionament i el correcte acompliment de les seves funcions.
  En cas d’incompliment del Codi de Conducta, VERTIX, S.A.U. compta amb un canal i amb uns procediments per a notificar i denunciar, de forma confidencial, qualsevol acció irregular que vulneri algun dels principis regulats en el Codi de Conducta.
  Els empleats no podran prestar serveis professionals a Empreses competidores, durant la relació laboral amb VERTIX, S.A.U.
 • F. Protecció del medi ambient
  VERTIX, S.A.U. compleix amb la normativa vigent en matèria social i ambiental. Per aquesta raó, els treballadors hauran de conèixer i actuar en tot moment d’acord amb aquesta política i adoptar hàbits i conductes relacionades amb les pràctiques mediambientals.
  Els empleats hauran de fer un ús eficient de les instal·lacions, mitjans de treball i equips que estan a la seva disposició per a minimitzar l’impacte mediambiental.
  Així mateix, hauran de transmetre aquests principis i exigir el compliment dels mateixos als tercers amb els quals es relacionin, com a Empreses col·laboradores, proveïdors, etc.
II. RELACIONS EXTERNES
 • A. A.   Relacions amb Proveïdores
  La Societat es compromet a relacionar-se amb els proveïdors de forma ètica, honesta i respectuosa. Es seleccionaran per criteris objectius, sempre anteposant l’interès de l’Empresa i valorant les millores de les condicions.
  Es valorarà positivament aquells proveïdors que tinguin unes polítiques similars a les de VERTIX, S.A.U. quant a drets i obligacions amb els treballadors, en matèria de seguretat laboral i mesures mediambientals.
  Serà obligació dels proveïdors notificar a VERTIX, S.A.U. de qualsevol incompliment de les obligacions contractuals o de les mesures recollides en aquest Codi. Així mateix, també hauran de comunicar qualsevol sospita fonamentada d’incompliment.
 • B. Relacions amb Clients
  El tracte amb els clients haurà de ser respectuós i honest, tenint en compte la diversitat cultural de cada persona, prohibint tot tipus de discriminació. Hauran de presentar-se els serveis de forma objectiva, sense falsejar les característiques o condicions. Es prohibeixen totes aquelles pràctiques deslleials o fraudulentes, d’igual manera tota aquella informació falsa o enganyosa que pugui induir a error als clients.
 • C. Relacions amb Competidors
  Sempre seran utilitzats mètodes legítims amb els competidors de VERTIX, S.A.U. amb un tracte totalment respectuós. L’activitat en el mercat serà justa, sense utilitzar mètodes de publicitat enganyosa ni denigradora. Es respectarà sempre la informació confidencial, a més dels drets de propietat intel·lectual. En cap cas, s’acceptarà informació que s’hagi obtingut de forma il·lícita, il·legal o improcedent.
 • D. Relacions amb l’Administració Pública
  Les relacions amb l’Administració Pública es regiran especialment pel principi de transparència, amb la total obligació del compliment de la Llei.
III. BÚSTICA ÉTICA
Tot treballador de VERTIX, S.A.U. que tingui coneixement de la comissió d’un acte que incompleixi aquest Codi de Conducta o la normativa interna de l’Empresa haurà de comunicar-lo a través de la Bústia Ètica.
La Bústia Ètica es troba en la pàgina web, en l’apartat corporatiu, i hi tindran accés els treballadors i proveïdors. El Compliance officer garantirà que tota comunicació feta en aquest canal sigui confidencial.
Està totalment prohibit prendre cap represàlia respecte qualsevol empleat que hagi formulat una denúncia. La prohibició de les represàlies no impedirà l’adopció de mesures disciplinàries quan es detecti que la denúncia és falsa i ha estat interposada de mala fe.
Les denúncies tindran un registre que respectarà la protecció de dades. El procediment a seguir després de rebre’s una denúncia serà el següent: el Compliance officer analitzarà la denúncia per a observar si prospera o no, si és així iniciarà una recerca. Sempre haurà de deixar constància de la recepció de la comunicació, en el cas de no seguir amb la recerca haurà d’anotar els motius pels quals no s’investigarà. La recerca es pot reobrir si es rep informació addicional.
El Compliance officer haurà de recollir tota la informació necessària per a aclarir el tema denunciat. Aquesta denúncia es podrà realitzar de forma anònima, si bé seria desitjable que es facilitessin les dades del denunciant a fi de facilitar la cerca i seguiment dels fets.

V. COMPLIMIENT DEL CODI

L’aprovació d’aquest Codi Ètic o de Conducta correspon al Compliance officer. Aquest document entra en vigor en data 1 de gener de 2020. El seu contingut serà objecte de revisió periòdica i es realitzaran les modificacions que es considerin pertinents d’acord a la situació de la Societat.

BÚSTIA ÈTICA