AVÍS LEGAL 2019-10-24T08:42:14+00:00

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.- Condicions Generals

Aquestes condicions generals regulen l’ús de tots els serveis que Vertix, SA, posa a disposició dels usuaris al web que és propietat seva. La finalitat d’aquesta pàgina és la d’informar de manera pública i gratuïta de les promocions immobiliàries presents i futures del grup Immobiliari Vertix. La informació que conté és la vigent a la data de la seva última actualització.

Vertix, SA, no es fa responsable del mal ús dels continguts del web, i es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació que conté en qualsevol moment, sense avís previ; a aquest efecte, queda exonerada de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar del canvi esmentat.

L’accés en aquest web implica que l’usuari accepta expressament les condicions generals i particulars d’ús.

Les persones físiques o jurídiques que remetin informació del tipus que sigui a Vertix, SA, es comprometen que a fer que sigui veraç i que no contravingui el que disposa la normativa vigent.

2.- Ús del portal

Vertix, SA, no garanteix la disponibilitat i la continuïtat del funcionament del portal, els seus serveis i continguts ni els errors d’accés a les diverses pàgines que formen el web. Així mateix, Vertix, SA, no es fa responsable dels danys que puguin patir els equips i els sistemes informàtics dels usuaris durant la navegació pels llocs web que són propietat de Vertix, SA.

S’adverteix que la introducció intencionada en un sistema i els actes de sabotatge informàtic poden generar responsabilitat civil i penal de conformitat amb el que disposa l’article 264.2 del Codi penal. En aquest cas, Vertix, SA, es reserva el dret d’emprendre les accions legals que li puguin correspondre.

El web que està visitant fa servir cookies per millorar la navegació. Les pot eliminar en qualsevol moment o les pot rebutjar configurant el programa de navegació que utilitza.

3.- Propietat intel·lectual

El contingut, documentació, imatges gràfiques, marques, logos i disseny que configuren aquesta web són propietat de Vertix S.A. i es troben protegits per la Llei de Propietat Intel·lectual. Llevat d’autorització expressa i per escrit, qualsevol distribució, modificació, transmissió, còpia o utilització del lloc amb finalitats públiques o comercials està prohibida i serà considerada una infracció penada per la legislació vigent. Les persones físiques o jurídiques que  remetin informació, sigui del tipus que sigui, a Vertix S.A. es comprometen a que la mateixa sigui verídica i no vagi en contra del que disposa la normativa vigent. La distribució, modificació, còpia, transmissió o qualsevol altre ús del contingut de la pàgina web amb finalitats comercials o públiques, sense autorització de Vertix S.A., és una infracció penada per la legislació vigent.

4.- Condicions particulars

L’ús d’aquest web no implica de cap manera l’inici d’una relació comercial ni contractual amb Vertix, SA.

De conformitat amb la Llei 515/1989 del 21 d’ abril sobre protecció dels consumidors respecte a la informació a subministrar en les operacions de compravenda i arrendament d’habitatges, i la Llei de l’Habitatge 28/2007 de 28 de novembre, tota la documentació relativa a les condicions de preus, superficies, qualitats i plànols de les diferents promocions serà posada a disposició dels Usuaris a les oficines centrals de Vertix S.A. Vertix S.A. no es responsabilitza de la informació de qualsevol tipus que no continguda a la seva pàgina web i per tant, no elaborada per Vertix S.A. o no publicada en el seu nom. Igualment, no es responsabilitza de la informació continguda en pàgines web de tercers que poguessin realitzar connexions a la web de Vertix S.A. mitjançant enllaços o links. Per a realitzar enllaços amb la pàgina web de Vertix S.A. serà necessària la seva autorització expressa i per escrit.

Les imatges de les promocions s’han creat virtualment, i els jardins i el mobiliari són elements decoratius sense cap valor contractual. Així mateix, el mobiliari és un suggeriment de decoració i no s’inclou a l’oferta.

5.- Política de privacitat de VERTIX, S.A.

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: VERTIX, S.A*. – CIF: A58202649.
Dir. Postal: Ronda del General Mitre, 12, 08017- Barcelona
Telèfon: 93 252 18 00
Correu electrònic: protecciodades@vertix.es

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En VERTIX, S. A. la recollida i emmagatzematge de les dades de caràcter personal dels usuaris té com a finalitat la de ser utilitzats exclusivament per a respondre de les sol•licituds d’informació, seguiment comercial, finalitat estadística i amb la finalitat que pugui rebre informació publicitària sobre les activitats, productes, serveis, ofertes o futures promocions.

Sempre que doni el seu consentiment, les dades es podran utilitzar per a realitzar comunicacions comercials per mitjans electrònics (e-mail, app o navegador web) sobre altres serveis que es comercialitzen a través de la web de VERTIX, S.A. i que VERTIX, S. A. consideri que podrien ser del seu interès.

Amb tal fi elaborarem un “perfil comercial” sobre la base de la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Quines dades personals recollim?

Les categories de dades que es tracten són:
⇒ Dades identificatives, concretament, nom, cognoms, NIF, adreça postal, correu electrònic, telèfon, edat, professió, dades econòmiques financeres.

No es tracten categories de dades especialment protegides.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran fins que no es sol•liciti la supressió de la informació per l’interessat. No obstant això, VERTIX, S.A. conservarà les dades durant el temps necessari per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions en via administrativa o judicial.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de l’interessat, així com la formalizació d’ un contracte de compravenda.

En el cas que l’interessat hagi de facilitar dades personals de tercers a VERTIX, S.A., l’interessat es compromet a obtenir el consentiment exprés de dites terceres abans de contractar amb VERTIX, S. A.

L’oferta prospectiva dels serveis està basada en el consentiment que se sol•licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni la prestació del servei sol•licitat.

A quin destinaris es comunicaran les seves dades?

Per a prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, VERTIX, S. a., podrà comunicar les seves dades a les empreses pertanyents al grup immobiliari Vertix, encara que únicament per a les finalitats indicades i per a qualssevol altres relacionades amb les funcions legitimes de cedent i cessionari.

Així mateix, VERTIX, S. A. realitza la gestió de cobraments mitjançant entitats bancàries i passarel•les de gestió de pagaments, per la qual cosa podran comunicar-se dades a aquestes entitats amb la finalitat de gestionar el cobrament dels serveis contractats.

No es preveuen altres comunicacions de dades, tret que siguin necessàries per a donar compliment a una obligació legal.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en VERTIX, S. A. estem tractant dades personals que els concerneixin o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol•licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaries per a les finalitats que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. VERTIX, S. A. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Conforme al dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a rebre les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable.

Com es poden exercir els drets?

Per a fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà de dirigir mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), a la següent adreça: VERTIX, S.A. Ronda del General Mitre, 12, 08017- Barcelona o enviant un correu electrònic a la següent adreça protecciodades@vertix.es. Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l’usuari, la petició de sol•licitud i les dades acreditatives. L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. No obstant això, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En tal cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat.

Quines vies de reclamació existeixen?

Si considera que no ha obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

*Vertix, S.A. és el responsable del fitxer i encarregat del tractament de les dades personals de les empreses pertanyents al grup immobiliari Vertix ( entre d’altres: Promotora Diorama s.l., Domomarina SL, Daniola Domus SLU, Infonavit SLU, Suburdomus SLU, Tuemon Consulting SLU, Urbanizadora Pedralbes SLU, Carmel Corporació 2000 SL) , gestionant les dades del grup Vertix ja que aquestes empreses no disposen dels mitjans tècnics necessaris per a dur a terme l’adequat tractament de les dades personals, sent Vertix, S.A., per tant, el responsable del fitxer.